Retningslinjer for refusjon og retur

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgs betingelser for forbruker kjøp av varer over Internett. Forbruker kjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikterforhandelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynetsveileder.

Innholdsfortegnelse:
1] Avtalen
2] Partene
3] Pris
4] Avtaleinngåelse
5] Betaling
6] Levering
7] Risikoen for varen
8] Angrerett
9] Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
10] Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
12] Garanti
13] Personopplysninger
14] Konfliktløsning

1] Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid
mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2] Partene
Selger er Haugaland Hestesport AS, Høievegen 332 5563 Førresfjorden Norge, posthaughest.no, 917949573  og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3] Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggs kostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4] Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

5] Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort
ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6] Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av  bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen
med mindre annet ers ærskilt avtalt mellom partene.

7] Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8] Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Angrefristen begynner å løpe: 
• Vedkjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) ermottatt.
• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er
mottatt.
• Består kjøpet av flere leveranser, vil angre fristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger
angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager
fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. 

9] Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav.
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den forsent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperenellerforholdpå kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Vedkravommisligholdsbeføyelser børmeldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempele-post).
• Oppfyllelse
 Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersomdetforeligger en hindring somselgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre enså storulempe eller kostnadforselger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bortinnen rimelig tid, kan kjøperlikevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lengemed å fremme kravet.
• Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse.
Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen,kankjøperenhevekjøpet. Kjøperkanimidlertidhevekjøpetumiddelbarthvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var
avgjørende forinngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite omleveringen.
• Erstatning
Kjøperen kan kreveerstatning forlidttap somfølge av forsinkelsen.Dette gjelderimidlertid ikkedersom selgeren godtgjør atforsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10] Mangel ved varen
– kjøperens rettigheterog reklamasjonsfrist Hvis detforeligger enmangel ved varenmå kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller
burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper haralltidreklamerttidsnokdersomdetskjerinnen
2mnd.framangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den erment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes
kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. 
• Rettingeller omlevering 
Kjøperenkanvelgemellomåkrevemangelenrettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøkforsammemangel.
• Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris
svarertil forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunnertalerfor det, kan prisavslaget istedetsetteslikmangelens betydning for kjøperen.

• Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Vi har ikke kapasitet til å la elevene ta igjen tapte timer, dette beklager vi, men håper på forståelse for hestevelferd og at hestene allerede går maksimalt.

Skulle rideskolen måtte avlyse ridetimer, lager vi nye/andre timer eller opplegg for elevene. Skulle eleven bli syk må det meldes fra på mail til rideskolen senest kl 12 samme dag. All ferdsel på anlegget er på eget ansvar og barn rådes til å ha følge av voksen ansvarlig person.

11] Selgerens rettigheter ved
kjøperens mislighold Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgereni henholdtilreglene iforbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevetsamt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og etrimelig gebyr ved uavhentede varer.
• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
• Heving
Selger kan heve avtalen dersom detforeligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel
ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersomkjøperenikkebetalerkjøpesummenihenhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, blisendttil inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etterinkassoloven.
• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg
for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12] Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingenbegrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13] Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperens amtykker til noe annet, kan selgeren, itråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysningersomer nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14] Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan
kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.